แนะนำโครงการ

โครงการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรม

โครงการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาเป็นโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีแนวคิดเพื่อสืบสาน
ภูมิปัญญาล้านนาอันเป็นมรดกล้ำค่าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ภูมิปัญญาแห่งล้านนานั้นมีหลากหลายแขนง แต่ในโครงการ
นี้จะให้ความสำคัญไปที่ภูมิปัญญาในเชิงช่างหรือเชิงหัตถกรรม ภูมิปัญญาที่ผสมผสานกับการท่องเที่ยวทำให้เกิดเป็นโครงการฯ
นี้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้แล้วจำนวน 18 หมู่บ้าน ในจังหวัดเชียงใหม่
ลำพูน และลำปาง ซึ่งครอบคลุมงานหัตถกรรม 6 ด้าน คือ การแกะสลักไม้ การทำเครื่องปั้นดินเผา การทอผ้า การทำกระดาษสา
การทำเครื่องเงิน และการจักสานไม้ไผ่ การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญานี้ไม่เพียงแต่จะทำให้นักท่องเที่ยว ได้เพลิดเพลิน
กับการเยี่ยมชมกิจกรรมการทำหัตถกรรมพื้นบ้านและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ยังจะได้ให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำงาน
หัตถกรรมจริง ๆ ด้วยการสอนของครูช่างตัวจริงในสถานที่จริงและอุปกรณ์จริง นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส และเรียนรู้
การทำงานหัตถกรรมโดย ได้รับคำแนะนำและเรียนรู้จากช่างชั้นครูซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานหัตถกรรมมาตลอดทั้งชีวิต นักท่องเที่ยว
สามารถนำผลงานที่ทำด้วยตนเองกลับไปเป็นของที่ระลึกถึงความทรงจำที่ครั้งหนึ่งได้มาสัมผัสประสบการณ์การทำงาน
หัตถกรรมในชุมชน ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตำนานของการทำงานหัตถกรรมแห่งล้านนา