ผลงานวิจัย > ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะซื้อบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา

ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะซื้อบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา

ศิริพร ศรีชูชาติ และ คมสัน สุริยะ

บทคัดย่อ

A new type of tourism service is invented called “tourism for learning intellectualities” in Northern Thailand. The intellectualities are mainly categorized in three areas: craftsmanship, health and ecology. This innovative service aims to allow tourists to learn some skills from experts and craftsmen in rural communities and to touch the real feeling of making real products with experts in a real atmosphere. This study is a part of the economic analyses supporting the program to ensure that the innovative tourism service has a market potential to sell to tourists before launching the program. It uses a conditional Logit model to match potential markets with potential tourism services. It finds that tourism for learning ecological knowledge holds significant potential for all markets including North America (excluding Mexico), Western Europe and Oceania (Australia and New Zealand). Tourists from Oceania are also potential clients for the learning of wood carvings and making silverware. Villages which are located in remote areas are disadvantaged for tourists hailing from North America and Western Europe because of the longer travel time from downtown Chiang Mai. Instead, tourists from Oceania are potential clients to these same remote villages due to their high interest in ecology and the demand for experiencing adventure in distant communities.

ไฟล์แนบ: Thailand-Econometrics-Society-Vol3-No3-3438l.pdf

Post date: 23 Jan, 2014 | 17:48:09


กลับหน้าเดิม กลับขึ้นด้านบน