ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน สุริยะ
คุณศิริพร ศรีชูชาติ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 053-94-2235, 081-724-3545
โทรสาร. 053-94-2202
Email. srichoochart@hotmail.com