ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน สุริยะ
คุณศิริพร ศรีชูชาติ

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 053-942244 | 081-724-3545 | 062-992-1963
โทรสาร. 053-942202
Email:ict.econcmu@gmail.com