กลุ่มเครื่องเงิน

  • ชุมชนวัดศรีสุพรรณ

    ชุมชนวัดศรีสุพรรณ

    "มหัศจรรย์หัตถศิลป์เครื่องเงินล้านนา"

    ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย เป็นชุมชนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ในการทำเครื่องเงิน ปัจจุบันมีการนำเอาวัสดุอะลูมิเนียมมาดุนลาย (ต้องลาย) เป็นแผ่นภาพซึ่งเป็นการประยุกต์มาจากขั้นตอนการทำลวดลาย บนเครื่องเงินของชาวบ้านวัวลาย โดยแผ่นภาพมีการสร้างสรรค์ทั้งลวดลายล้านนาโบราณและแบบประยุกต์ แผ่นภาพดุนลายมีทั้งขนาดใหญ่ที่นิยมนำมาตกแต่งอาคารจนกระทั่งถึงแผ่นขนาดเล็กที่นำมาเป็นของที่ระลึก อุโบสถเงิน เป็นนวัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินของชุมชนวัดศรีสุพรรณ โดยใช้ เงินบริสุทธิ์ประดับส่วนที่สำคัญปลอดภัยและอะลูมิเนียมดุนลาย(ต้องลาย) ประดับทั้งหลัง เป็นการสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเดียวในโลกที่ครูสล่าชุมชนวัดศรีสุพรรณได้ “ฝากศิลป์ แก่แผ่นดิน ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา เทิดไท้องค์ราชันรัชกาลที่ 9”