กลุ่มจักสานไม้ไผ่

  • หมู่บ้านป่าบง

    หมู่บ้านป่าบง

    "เสน่ห์ลายสาน สร้างสรรค์งานไม้ไผ่"

    บ้านป่าบงมีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์งานจักสานไม้ไผ่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ งานจักสานที่ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันคือกระบุงหาบและข้องหลวง ซึ่งอดีตใช้สำหรับใช้งานในวิถีชีวิตประจำวันแต่ในปัจจุบันใช้เพื่อการตกแต่ง ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านคือ “ลายมีดี” จากกระบุงหาบและ “ลายกระตู๊” จากข้องหลวงได้ถูกนำมาพัฒนาสร้างสรรค์รูปแบบงานจักสานได้อย่างหลากลาย และมีการพัฒนาลวดลายใหม่คือ “ลายน้ำไหล”ลวดลายเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการจักสานให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นตะกร้า  ถาด  แจกัน โคมไฟ รวมถึงฉากกั้นห้อง นอกจากนี้งานจักสานของบ้านป่าบงยังได้พัฒนาใช้หวายเป็นวัสดุโดยสานเป็น “ลายมั่ว”ซึ่งสามารถใช้สานเป็นโคมไฟ ถาดและกล่องใส่ของ